Logopèdia

kid play with bubblesObjectiu:

L’objectiu de l’equip de logopèdia és reeducar les alteracions que afecten a la comunicació des  d'una perspectiva global i integrativa afavorint també, la maduresa de totes les destreses i habilitats del pacient.

Àrees d'intervenció / A qui va dirigit?
 • Estimulació primerenca: tècnica d'estimulació i potenciació de les habilitats dels nens entre 0 i 6 anys que presentin alteracions en el seu desenvolupament maduratiu.
 • Persones amb necessitats educatives especials:
  Alteracions físiques i sensorials
  Alteracions psíquiques (autisme, retard mental, Sd. Down...)
  TDAH/TDA
 • Alteracions de la parla:
  Retard de la parla
  Dislàlia (error d'articulació funcional d'un o més sons)
  Disglòssia (error d'articulació orgànic d'un o més sons)
  Disfèmia (quequeig)
 • Maduració i reeducació de les funcions orals:
  Respiració
  Succió
  Masticació
  Deglució
 • Alteracions del llenguatge oral:
  Retard simple del llenguatge
  Trastorn específic del llenguatge (T.E.L)
  Trastorn del llenguatge
 • Alteracions del llenguatge escrit.
  Dislèxia (dificultat que afecta a la lectura, tot i tenir un  coeficient intel•lectual normal)
  Disgrafia (error en el traç i grafia)
  Disortografia (error en l'escriptura que no afecta a la grafia)
  Dificultats en la lectura i l'escriptura
 • Neurorehabilitació
  Alteracions neurològiques que afectin a la comunicació
  Lesions cerebrals (AVC, TCE...)
  Malalties neurodegeneratives
 • Reeducació de la veu
 • Tallers i xerrades per escoles, instituts, etc.